Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu MarCaffe.pl


I. Informacje ogólne


1. Regulamin poniższy („Regulamin”) reguluje w szczególności zasady składania i realizacji Zamówień na Produkty sprzedawane przez Centrum Marketingu i Sprzedaży Jarosław Świątkowski
siedzibą w Łukowie (21-400) ul. Łapiguz, wpisaną do EDG pod numerem 7389, NIP 8921092739, REGON 060316713,  („Sprzedawca”) za
pośrednictwem platformy internetowej marcaffe.pl, działającej pod adresem internetowym: www.marcaffe.pl („Strona”), dostawy Produktów, odstąpienia od umowy, składania reklamacji.


2. Kupujący, składając zamówienie za pośrednictwem Strony lub telefonicznie akceptuje niniejszy Regulamin, a w konsekwencji jego warunki stają się dla niego obowiązujące.
Regulamin jest dostępny na Stronie.


3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:


· BOK – należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta umożliwiające bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją Zamówień:
a. za pośrednictwem e-mail: bok@marcaffe.pl,
b. telefonicznie pod numerem telefonu: 22 4627323w godzinach od 8.00 do 21.00,
c. listownie na następujący adres Sprzedawcy:
MarCaffe
Centrum Marketingu i Sprzedaży Jarosław Świątkowski
ul. Kilińskiego 16
08-110 Siedlce


· Cenie – należy przez to rozumieć cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich, uwzględniającą podatek VAT, nie uwzględniającą kosztów dostawy, wskazaną na Stronie w dniu złożenia Zamówienia,
· Dostawcy – należy przez to rozumieć Pocztę Polską, InPost oraz firmy kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą; dostawy odbywają się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
· Kosztach dostawy – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktów do Kupującego, kwoty te są podawane na Stronie podczas dokonywania przez Kupującego Zamówienia,
· Konsumencie – osobie fizycznej nabywającej Produkty w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb, nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
· Produkty – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej na Stronie, a w tym w szczególności kawę oraz akcesoria do parzenia kawy i dodatki,
· Kupującym – rozumie się przez to osobę składającą zamówienie za pośrednictwem Strony lub telefonicznie w celu zamówienia Produktu, tj. osoby fizyczne, pełnoletnie (ukończone 18 lat) o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne,
· Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn.zm),
· Zamówieniu – zamówienie złożone przez Kupującego na Stronie lub telefonicznie zgodnie z warunkami wskazanym w niniejszym Regulaminie.


4. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość, a Kupujący ponosi koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami mediów.


5. Do korzystania ze Strony niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej
oraz numer telefonu kontaktowego.


6. Komputer Kupującego musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript, aby poprawnie wyświetlać i korzystać ze Strony.


7. Poprawność działania Strony jest zapewniona w następujących wersjach przeglądarek: Internet Explorer 11, Google Chrome 45, Firefox 42, Safari 9, IOS Safari 9.2, Chrome for Android 49 lub wyższych.


8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy następuje w postaci potwierdzenia zamówienia wysłanego na wskazany adres e-mail, stały dostęp do treści Regulaminu, formularzy odstąpienia od umowy oraz reklamacji na Stronie, przesłanie po opłaceniu Zamówienia faktury na skazany adres e-mail. Treść umowy kształtują też obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadkach przewidzianych Regulaminem indywidualne ustalenia Kupującego ze Sprzedawcą. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Strony są
przechowywane przez system informatyczny Strony przez okres co najmniej 1 roku od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Kupujący, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich zamówień, a w konsekwencji do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Strony przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu poprzedzającym.


II. Warunki składania i realizacji Zamówień, zapłata


1. Kupujący może złożyć Zamówienie na Produkty udostępnione do sprzedaży na Stronie drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony lub telefonicznie za pośrednictwem BOK.


2. W celu złożenia Zamówienia drogą elektroniczną Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia oraz potwierdzenia faktu zapoznania się z Regulaminem.


3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Kupującego na Stronie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.


4. Regulamin stosuje się odpowiednio w całości również do Zamówień składanych telefonicznie.


5. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem Strony lub telefonicznie Sprzedawca przesyła mu potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email podany przez Kupującego podczas rejestracji na Stronie, podany na formularzu zamówienia lub podczas rozmowy telefonicznej z BOK.


6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.


7. Po zatwierdzeniu przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji Kupujący nie ma możliwości jego zmiany lub anulowania.


8. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia:
a) jeżeli dane podane w trakcie składania Zamówienia były nieprawidłowe lub
nieprawdziwe,
b) złożonego z naruszeniem Regulaminu.


9. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 1500 zł brutto lub wagę 30 kg, przedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od indywidualnej akceptacji Sprzedawcy lub wpłaty przez Kupującego zaliczki.


10. Dokonywanie zamówień na większą ilość Produktów przez Kupujących nie będących Konsumentami może odbywać za pośrednictwem adresu e-mail BOK przeznaczonego do takich kontaktów: bok@marcaffe.pl. W przypadku, gdy Kupujący jest
przedsiębiorcą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów do momentu zapłaty Ceny zgodnie z postanowieniami Regulaminu.


11. Dokonywanie Zamówień za pośrednictwem Strony jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast za pośrednictwem BOK przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-21.00, w sobotę w godzinach 8:00-16:00 z uwzględnieniem dni ustawowo
wolnych od pracy.


12. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


13. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Produktów bez wad.


14. W razie wystąpienia braku zamówionego Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Produktu, którego brakuje.


15. Poprzez zawarcie umowy Kupujący zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty oznaczonej na Stronie przez Sprzedawcę Ceny wraz z kosztami dostawy – chyba że dostawa w danym przypadku jest bezpłatna, o czym Kupujący jest informowany każdorazowo przy składaniu zamówienia. Cennik kosztów dostawy wskazany został w punkcie IV, ustęp 5 Regulaminu.


16. Zobowiązania Kupującego wynikające z umowy sprzedaży, wskazane w szczególności w Regulaminie, utrzymują się do momentu uiszczenia Ceny, kosztów dostawy Produktów oraz usług dodatkowych wskazanych w punkcie III poniżej, o ile zostały naliczone zgodnie z obowiązującym cennikiem.


17. Dostępne formy płatności za zamówione Produkty to:
a) zapłata gotówką – za pobraniem przy odbiorze Produktów,
b) karta płatnicza – opcja dostępna przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Strony za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line,
c) przelew on-line – opcja dostępna przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Strony za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line.

d) przelew tradycyjny - wpłata na konto podane w potwierdzeniu zamówienia


18. Przy wyborze przez Kupującego płatności on-line, Sprzedawca potwierdzi przystąpienie do realizacji zamówienia po otrzymaniu stosownej autoryzacji od podmiotu realizującego płatność Kupującego.


19. Klient po dokonaniu płatności otrzymuje fakturę wysłaną w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji, na formularzu zamówienia lub podczas składania zamówienia telefonicznie. Faktura wysyłana jest do Kupującego w formie elektronicznej po wyrażeniu przez  Kupującego wyraźnej zgody na taką formę otrzymywania faktur.


III. Usługi dodatkowe


1. Sprzedawca oferuje Kupującemu następujące usługi dodatkowe:
a) usługa pakowania Zamówienia na prezent,


2. Usługi dodatkowe świadczone są przez Sprzedawcę odpłatnie. Cenny usług dodatkowych są ustalane indywidualnie w trakcie kontaktu z klientem.


IV. Dostawa


1. Sprzedawca dostarcza Produkty na miejsce wskazane przez Kupującego w Zamówieniu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Standardowo wysyłka Produktu następuje w ciągu 48 godzin od przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji. Wysyłka dokonywana jest od poniedziałku do piątku.
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek przyczyny uniemożliwiające wysyłkę Zamówionego Produktu BOK skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia nowego terminu realizacji Zamówienia.


3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Produktów do czasu przesłania Kupującemu potwierdzenia przystąpienia do realizacji Zamówienia.


4. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, jak również jest możliwa do paczkomatu InPost wskazanego przez Kupującego.
O planowanym terminie dostawy Kupujący zostanie poinformowany odrębnym mailem wysłanym na adres podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy wobec podmiotów nie będących Konsumentami za wszelkiego rodzaju szkody powstałe na skutek opóźnień lub braków w dostawie.


5. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości Zamówienia i wygląda następująco:
a) Przy Zamówieniu o wartości do 100 zł (z uwzględnieniem uzyskanych rabatów)


Kurier InPost 15 zł

Kurier InPost (pobranie) 20 zł

Kurier UPS 20 zł

Kurier UPS (pobranie) 25 zł

Paczkomat InPost 9 zł

Paczkomat InPost (pobranie) 14 zł

Pocztex 48 11 zł

Pocztex 48 pobranie 16 zł

b) Przy Zamówieniu o wartości powyżej 100 zł (z uwzględnieniem uzyskanych rabatów) dostawa jest darmowa.


6. Wydanie przesyłki za pobraniem następuje po uiszczeniu pełnej Ceny.


7. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu i czy w konsekwencji Produkty nie są nienaruszone oraz do potwierdzenia Dostawcy odbioru Produktów. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności Produktów na skutek uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt kurierowi i ma prawo zwrotu przesyłki, przy czym kurier jest zobowiązany do sporządzenia w takiej sytuacji protokołu zwrotu.


8. Z chwilą odbioru Produktów przez Kupującego przechodzi na niego ryzyko utraty lub szkodzenia Produktów.


9. Jeżeli przesyłka kurierska nie zostanie odebrana dwukrotnie lub nie zostanie odebrana z paczkomatu, przyjmuje się że umowa została rozwiązana za zgodą stron.


10. Dostarczenie Produktów niezamówionych przez Kupującego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Kupującego.


V. Prawo odstąpienia od umowy


1. Kupujący, który jest Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostawy Produktów, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może być złożone poprzez wysłanie pocztą wraz ze zwracanym Produktem formularza odstąpienia od umowy dostępnego na Stronie. Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego formularza odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji na Stronie, na formularzu zamówienia lub podczas składania Zamówienia telefonicznie fakt jego otrzymania.


2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a Produkt powinien zostać zwrócony Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na następujący adres:
Centrum Marketingu i Sprzedaży Jarosław Świątkowski.

Ul. Kilińskiego 16

08-110 Siedlce


3. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Kupujący.


4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Ustawy, m.in. w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


5. Sprzedawca zwraca Kupującemu należność za odesłany przez Kupującego Produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od mowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania zwracanego Produktu.


VI. Reklamacje, gwarancja na akcesoria kawowe


1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.


2. Kupujący jest uprawniony do składania reklamacji w przypadku stwierdzenia wad dostarczonych Produktów, w tym w przypadku widocznego uszkodzenia w transporcie:
a) za pośrednictwem Strony poprzez wypełnienie dostępnego tam formularza reklamacji – wzór formularza reklamacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
b) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej lub pisemnej na adres BOK, z podaniem numeru Zamówienia.


3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie rejestracji na Stronie lub składania zamówienia telefonicznie.


4. Koszt przesyłki związanej z odesłaniem zareklamowanego Produktu, co do którego Sprzedawca uznał reklamacje, ponosi Sprzedawca. Przesyłka zostanie odebrana przez firmę kurierską wysłaną przez Sprzedawcę.


5. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Kupującego będącego Konsumentem, który nie zgadza się z takim sposobem załatwienia sprawy, Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia tej sprawy pod rozstrzygnięcie przez mediacje lub osąd sądu polubownego, np. poprzez polubowne sądy konsumenckie, działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Lista stałych polubownych sądów konsumenckich
dostępna jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument ma też możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng
=PL .


6. Wybrane Produkty znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy z kategorii akcesoriów kawowych mogą być objęte gwarancją producenta. Informację na ten temat Kupujący otrzyma wraz z Produktem. Gwarancja producenta nie wyłącza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


VII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności


1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących podane w trakcie rejestracji na Stronie lub w trakcie składania Zamówienia telefonicznie w celu realizacji umowy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).


2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę jako administratora tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).


3. Dane osobowe Kupującego przekazywane są Dostawcy w celu dostarczenia zamówionych Produktów.


4. Sprzedawca przy rozliczaniu płatności za Zamówienia współpracuje z serwisem www.payu.pl, który spełnia obowiązujące standardy bezpieczeństwa transmisji danych za pośrednictwem protokołu SSL EV.


5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących podane w trakcie rejestracji na Stronie, na formularzu zamówienia lub w trakcie składania Zamówienia telefonicznie w celu przesyłania korespondencji o charakterze handlowym i reklamowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tylko i wyłącznie po udzieleniu przez Kupujących odrębnej i wyraźnej zgody na taki cel przetwarzania ich danych.


6. Kupujący korzystając z kontaktu z BOK wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych w celu rejestracji jego zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przesyłanie faktur drogą elektroniczną, jak również celem oceny i poprawy jakości świadczonych usług.

7. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia.


8. Kupujący, korzystając ze Strony, wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu poprawy jakości świadczonych usług, a w tym w szczególności celem dostosowania zawartości witryny internetowej do preferencji Kupującego, rozpoznania urządzenia Kupującego i dostosowania sposobu wyświetlania witryny do tego urządzenia, prowadzenia statystyk na potrzeby wewnętrzne.


10. Kupujący może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, szczególnie w celu blokowania tych plików lub informowania o ich stosowaniu. Szczegóły dotyczące możliwości blokowania plików cookies Kupujący znajdzie w ustawieniach przeglądarki internetowej.  Zablokowanie plików cookies może wpływać na funkcjonowanie Sklepu i dostępnych w nim funkcji.


11. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w ramach prowadzenia Sklepu i świadczenia usług w nim oferowanych.


12. Login i hasło są poufnymi danymi zabezpieczającymi profil Kupującego przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich. Kupujący zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych osobom postronnym.


VIII. Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca ma prawo zmiany Regulaminie w każdym czasie, w szczególności w celu dostosowania jego brzmienia do aktualnego stanu prawnego.


2. Regulamin w aktualnie obowiązującej wersji dostępny jest na Stronie w dziale Kontakt w zakładce Regulamin.


3. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie realizacji Zamówienia, stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.


4. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy oraz innych ustaw prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl